ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Φυσικού ή Χημικού ή Βιοτεχνολόγου MSc αρ. πρωτ. 16511/03-06-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Ιουνίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 19 Ιουνίου 2019

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης Φυσικού ή Χημικού ή Βιοτεχνολόγου MSc,  στο πλαίσιο του Υποέργου 8 (08) με τίτλο: «INSPIRED_AUA: Δημιουργία Κέντρου Δομικής Ανάλυσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» της Πράξης «The National Research Infrastructures on Integrated Structural Biology, Drug Screening Efforts and Drug target functional characterization» με Κωδ. MIS: 5002550 και Κωδ. ΕΛΚΕ 249.2550, και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Η. Ηλιόπουλο, Καθηγητή, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020.», που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 16511/03-06-2019

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ