ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μίας (1) θέσης Επιστήμων Τροφίμων ή Βιολόγου, αρ. πρωτ: 38751/ 26-11-2021.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Νοεμβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 13 Δεκεμβρίου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μίας (1) θέσης Επιστήμων Τροφίμων ή Βιολόγου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμου έξυπνης συσκευασίας επιτόπιας-μη καταστρεπτικής αποτίμησης ποιότητας τροφίμων με εφαρμογή οργανικής φωτονικής στο υλικό συσκευασίας ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: OLED_Lumin_FoodPack»  με Κωδικό ΈΡΓΟΥ Τ2ΕΔΚ-04175 / ΟΠΣ 5075103/ ΕΛΚΕ 298.5103, και Επιστ. Υπεύθυνο κ. Π. Ν. Σκανδάμη, Καθηγητή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία(ΕΠΑνΕΚ)» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

 

 

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/11/38751.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ