ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης κάτοχου Διδακτορικού Διπλώματος Γεωπονικών ή Βιολογικών Επιστημών με αντικείμενο στο έργο μεταγονιδιωματικές αναλύσεις των μικροβιακών πληθυσμών της μεγάλης κοιλίας μυρικαστικών, αρ. πρωτ: 39221/ 29-11-2021.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 29 Νοεμβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 14 Δεκεμβρίου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης κάτοχου Διδακτορικού Διπλώματος Γεωπονικών ή Βιολογικών Επιστημών με αντικείμενο στο έργο μεταγονιδιωματικές αναλύσεις των μικροβιακών πληθυσμών της μεγάλης κοιλίας μυρικαστικών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Έρευνα νέων τεχνολογιών σιτηρεσίων με μικροφύκη για τη δημιουργία ενός καινοτόμου «λειτουργικού» Ελληνικού γιαουρτιού – YoGArt» με Κωδικό MIS: 5069986/Κωδικό ΕΛΚΕ 286.9986/Κωδικό έργου: Τ2ΕΔΚ-02290, και με Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Εμμανουήλ Φλεμετάκη, Αναπλ. Καθηγητή που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

 

 

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/11/39221.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ