ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Ερευνητή Μεταδιδάκτορα Γεωπόνου ή Βιολόγου, αρ. πρωτ: 39340/ 01-12-2021.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Δεκεμβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 16 Δεκεμβρίου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Ερευνητή Μεταδιδάκτορα Γεωπόνου ή Βιολόγου, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων υλικών συσκευασίας με ενισχυμένη προστατευτική δράση για αλιεύματα και βιοαποικοδομήσιμων υλικών με χρήση υποπροϊόντων ιχθυηρών (Pack4fish)» με Κωδικό ΟΠΣ: 5074718/EΛΚΕ: 334.4718 και Επιστ. Υπεύθυνο την Επίκουρη Καθηγήτρια Θεοφανία Τσιρώνη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας, Ενωσιακή Προτεραιότητα 1, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, με τίτλο «Καινοτομία στην Αλιεία».

 

 

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/12/39340.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ