ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης μίας (1) θέσης ακαδημαϊκού υποτρόφου με  ειδικότητα «Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία» για τις ανάγκες του τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, της σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, αρ. πρωτ: 39847/ 02-12-2021.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 2 Δεκεμβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 17 Δεκεμβρίου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης μίας (1) θέσης ακαδημαϊκού υποτρόφου με  ειδικότητα «Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία» για τις ανάγκες του τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, της σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Κάλυψη αναγκών επιμόρφωσης ανάπτυξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας»  με Κωδικό ΕΛΚΕ 10.0021 και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Στ. Ζωγραφάκη, Καθηγητή, που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ.

 

 

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/12/39847.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ