ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης Προσωπικού για την Γραμματειακή υποστήριξη, αρ. πρωτ: 40917/ 06-12-2021.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Δεκεμβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 21 Δεκεμβρίου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης Προσωπικού για την Γραμματειακή υποστήριξη, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Π.Μ.Σ. Ολοκληρωμένα συστήματα φυτοπροστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος» με Κωδικό ΟΠΣ/ΕΛΚΕ 409.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δημήτριο Τσιτσιγιάννη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους (τέλη φοίτησης).

 

 

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/12/40917.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ