ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης ερευνητή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Βιολόγου ή Γεωπόνου ή άλλης συναφούς ειδικότητας με το αντικείμενο του έργου, αρ. πρωτ: 41153/ 08-12-2021.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 8 Δεκεμβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 23 Δεκεμβρίου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης ερευνητή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Βιολόγου ή Γεωπόνου ή άλλης συναφούς ειδικότητας με το αντικείμενο του έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Ecofriendly multipurpose Biobased Products from municipal biowaste” με αρ. LIFE19 ENV/IT/000004 και κωδικό ΕΛΚΕ 08.0115 και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Αποστόλη Κουτίνα  στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/12/41153.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ