ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου με ειδίκευση στη μεταβολομική, αρ. πρωτ: 41318/ 08-12-2021.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 8 Δεκεμβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 23 Δεκεμβρίου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου με ειδίκευση στη μεταβολομική, στο πλαίσιο του Υποέργου (2) «ΥΠΟΕΡΓΟ 2 – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» της Πράξης «Βελτίωση της διατροφικής αξίας ενδημικών ειδών κτηνοτροφικών οσπρίων, μέσω σύγχρονων βιοτεχνολογικών διαδικασιών, στην διατροφή Μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5067490/ΕΛΚΕ 332.7490 και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Κ. Αλιφέρη, Επικ Καθηγητή, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και εθνικούς πόρους.

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/12/41318.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ