ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης φυσικού, μαθηματικού ή βιοπληροφορικής, κατόχου διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης, αρ. πρωτ: 42262/ 10-12-2021.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Δεκεμβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 27 Δεκεμβρίου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης φυσικού, μαθηματικού ή βιοπληροφορικής, κατόχου διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Traceability and quality Monitoring throughout the Fish value chain, TraceMyFish» με Κωδικό Έργου Τ12ΕΡΑ5-00100 /ΕΛΚΕ 349.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο τον Καθ. Γ.-Ι. Νυχά που θα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/12/42262.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ