ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης ΠΕ Πληροφορικής Πλήρους Απασχόλησης, αρ. πρωτ: 43704/ 22-12-2021.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 22 Δεκεμβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 12 Ιανουαρίου 2022

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης ΠΕ Πληροφορικής Πλήρους Απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (01) «Γραφείο Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5076423/κωδικό ΕΛΚΕ: 113.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Δέρκα Νικόλαο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/12/43704.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ