ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης ΠΕ Βιβλιοθηκονόμου, αρ. πρωτ: 44039/ 23-12-2021.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Δεκεμβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 13 Ιανουαρίου 2022

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης ΠΕ Βιβλιοθηκονόμου, στο πλαίσιο του Υποέργου (01) «Δράσεις εφαρμογής αναδιαρθρώσεων, απλοποίησης διαδικασιών και ενίσχυσης ΤΠΕ στο ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ για τη βελτίωση της λειτουργίας του και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του» της Πράξης «Δράσεις εφαρμογής αναδιαρθρώσεων, απλοποίησης διαδικασιών και ενίσχυσης ΤΠΕ στο ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ για τη βελτίωση της λειτουργίας του και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του» με Κωδικό ΟΠΣ 5052698/ΕΛΚΕ 117.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο τον Καθ. Στ. Ζωγραφάκη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/12/44039-2.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ