ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης μίας (1) θέσης ακαδημαϊκού υποτρόφου με  ειδικότητα «Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία», αρ. πρωτ: 44045/ 23-12-2021.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Δεκεμβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 13 Ιανουαρίου 2022

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης μίας (1) θέσης ακαδημαϊκού υποτρόφου με  ειδικότητα «Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία» για τις ανάγκες του τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, της σχολής Επιστημών των Φυτών, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Κάλυψη αναγκών επιμόρφωσης ανάπτυξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας»  με Κωδικό ΕΛΚΕ 10.0021 και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Στ. Ζωγραφάκη, Καθηγητή, που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ.

 

Επισυνάπτεται: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/12/44045.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ