ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Αγρο-οικονομολόγου υποψήφιου διδάκτορα, αρ. πρωτ: 44105/ 27-12-2021.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Δεκεμβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 14 Ιανουαρίου 2022

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Αγρο-οικονομολόγου υποψήφιου διδάκτορα, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πολύ-πρακτορικά αγροδιατροφικά ζωντανά εργαστήρια για νέα Μεσογειακά συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας. Προς μια πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία που να ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις των καταναλωτών και στις αλλαγές της αγοράς-LAB4SUPPLY» με Κωδικό Έργου ΓΓPRM-0351798 (κωδ. ΓΓΕΚ: Prima2020-01) ΕΛΚΕ 145.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο Ανδρέα Δριχούτη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «PRIMA- Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area», που  χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος PRIMA. Το PRIMA είναι μια πρωτοβουλία του άρθρου 185 και συγχρηματοδοτείται από τον Ορίζοντα 2020, το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/12/44105.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ