ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα με ειδίκευση στη Βιοπληροφορική, αρ. πρωτ: 37/ 05-01-2022.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 5 Ιανουαρίου 2022
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 20 Ιανουαρίου 2022

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα με ειδίκευση στη Βιοπληροφορική στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «MilkSafe: Χρήση ομικών τεχνολογιών για τον εμπλουτισμό του βρεφικού γάλακτος» με Κωδικό Έργου T2ΕΔΚ-02222 / MIS: 5074548 / ΕΛΚΕ: 294.4548 και Επιστ. Υπεύθυνο τον Επίκ. Καθηγητή κ. Δημήτριο Βλαχάκη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2022/01/37.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ