ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου αρ. πρωτ. 23288/26-07-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Ιουλίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 4 Σεπτεμβρίου 2019

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου, στο πλαίσιο  της Υπο-ενότητας ΕΕ2.5 με τίτλο «Σύγχρονες μοριακές τεχνολογίες για την έγκαιρη διάγνωση των ασθενειών της ελιάς» της Ενότητας Εργασίας 2 με τίτλο  «Φυτοπαθολογικά προβλήματα και μοριακή διάγνωση ασθενειών – έλεγχος πολλαπλασιαστικού υλικού» του Υποέργου 2: «Φυτοπροστασία» του έργου με τίτλο «Εμβληματική δράση ‘Οι δρόμοι της Ελιάς΄, με Κωδικό ΕΛΚΕ 320.0002 και Επιστ. Υπεύθυνο  τον Καθηγητή Ιωάννη Βόντα στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο: Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας της «Ελιάς» με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ.

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 23288/26-07-2019

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ