ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Φεβρουαρίου 2022
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 25 Φεβρουαρίου 2022

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5129437 και Κωδ. ΕΛΚΕ 116.0001 (υπ’ αριθμ. Πρωτ. 82871/23.07.2021 Απόφαση Ένταξης και ΑΔΑ: Ψ20646ΜΤΛΡ-ΙΛΤ), που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96, με αρ. πρωτ. 2261/09-06-2021), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2021 έως 30/09/2022 και Επιστημ. Υπεύθυνο την κα Ε. Μήλιου, Καθηγήτρια κατ’ εφαρμογή των υπ’ αριθμ. πρωτ. 26106/27-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΨΑΕ46Ψ8Ζ6-Θ50), 26109/27-07-2021 (ΑΔΑ: 9ΛΡ246Ψ8Ζ6-ΗΥΣ),  αποφάσεων Συνεδρίας της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ΓΠΑ με ΑΑΥ: (ΨΝΜ746Ψ8Ζ6-Ω3Σ) προσκαλεί:

Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά επιστημονικό πεδίο, των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και  τις υπ’ αριθμ. 586/22-07-2021 και  589/22-12-2021 αποφάσεις της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σχετικά με την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα και τον ορισμό των μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο, που αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο Παράρτημα, που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

Σχετικά με τα Επιστημονικά Πεδία που σας ενδιαφέρουν μπορείτε να επικοινωνείτε με τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ:

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ζωγραφάκης Σταύρος stazog@aua.gr

Επισυνάπτεται: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2022/02/00003540.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ