ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Η’ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8975/28-03-2022/2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Μαρτίου 2022
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 8 Απριλίου 2022

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50 έως 68 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’114) και της υπ’ αρ. 13924/Ζ1/Αρ. Φύλλου 558/10-02-2022 Απόφασης, στο πλαίσιο της υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» της Πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5162224 και Κωδ. ΕΛΚΕ 119.0001, που προτάθηκε προς ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ184), στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 6 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, με ημερομηνία έναρξης, όπως από αυτή θα οριστεί με την Απόφαση Ένταξης της Πράξης, λήξη έως τις 30/09/2022 και Επιστημ. Υπεύθυνο τον κ. Ν. Δέρκα Καθηγητή, κατ’ εφαρμογή των υπ’ αριθμ. πρωτ. 8917/28-03-2022 (ΑΔΑ: ΩΖ8Α46Ψ8Ζ6-Π3Γ) , υπ’ αριθμ. πρωτ. 8863/24-03-2022 ( ΑΔΑ: 9ΛΣΘ46Ψ8Ζ6-37Γ) αποφάσεων της Συνεδρίας της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ΓΠΑ, και υπό την αίρεση της έγκρισης υλοποίησης της πράξης και της δέσμευσης του αντίστοιχου ποσού που θα πραγματοποιηθούν  μετά την απόφαση ένταξης, και με βάση τις  υπ’ αρ. πρωτ. 141149/23-12-2021 και  8986/ 31-01-2022  προσκλήσεις  (Κωδικός: ΕΔΒΜ184, Έκδοση: 1/0 και 2/0) του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), σύμφωνα με τις οποίες οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε πρόδρομες ενέργειες για την υλοποίηση της δράσης (προσκλήσεις, διαδικασίες επιλογής κ.α.) με αναδρομικότητα στην επιλεξιμότητα των δαπανών, βάσει των διατάξεων και όρων που θα προβλέπονται στη σχετική απόφαση ένταξης, τη σχετική ΚΥΑ, των εθνικών κανόνων επιλεξιμότητας και των σχετικών Κανονισμών της ΕΕ, καλεί, Μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας αποστέλλονται στο email:

Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε: eva.chatzipavlidou@aua.gr

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2022/03/8975_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ_ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ_2021-2022_2η-ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΩΑΖΗ46Ψ8Ζ6-7ΚΨ.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ