ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ορθή Επανάληψη Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου μίας (1) θέσης Χημικού Οινολόγου MSc αρ. πρωτ. 26231/17-09-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 17 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 3 Οκτωβρίου 2019

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μίας (1) θέσης Χημικού Οινολόγου MSc, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Χημικός-οργανοληπτικός χαρακτηρισμός ποικιλιών – βιοσυνθετικά μονοπάτια – οινοποίηση» του έργου με τίτλο «Εμβληματική δράση: Οι δρόμοι των αμπελώνων» με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300000 και κωδ. ΕΛΚΕ 321.0002 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ με Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Γ. Κοτσερίδη, Αναπλ. Καθηγητή.

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου 26231/17-09-2019

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ