ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Βιολόγου PhD αρ. πρωτ. 29141/14-10-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 14 Οκτωβρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 29 Οκτωβρίου 2019

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης Βιολόγου κατόχου Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο «Έλεγχος αυθεντικότητας και νοθείας αλιευμάτων σε είδη των οικογενειών Sparidae και Serranidae της ελληνικής αγοράς με μοριακή ταυτοποίηση της Πράξης «Έλεγχος αυθεντικότητας και νοθείας αλιευμάτων της ελληνικής αγοράς με μοριακή ταυτοποίηση», με Κωδικό ΟΠΣ/MIS: 5033599 και Κωδ. ΕΛΚΕ: 331.3599 και Επιστ. Υπεύθυνο την Kαθηγήτρια Ελένη Μήλιου, στο ΕΠ «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», Μέτρο 3.1.1, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 29141/14-10-2019

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ