ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού Ερευνητή αρ. πρωτ. 30072/22-10-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 22 Οκτωβρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 7 Νοεμβρίου 2019

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού Ερευνητή, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αξιολόγηση, αξιοποίηση και ανάδειξη ενός τοπικού γονοτύπου ακτινιδιάς της Περιφέρειας Ηπείρου (Ακτινίδιο Άρτας) και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών με στόχο τη βελτίωση του παραγόμενου προϊόντος» με Κωδικό Πράξης: ΗΠ1ΑΒ-00195, Κωδικό ΟΠΣ/ΕΛΚΕ 5033109/313.0001 και Κωδικό ΕΛΚΕ 313.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ρούσσο Πέτρο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», που χρηματοδοτείται από την ΕΥΔ ΕΠ Ηπείρου.

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 30072/22-10-2019

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ