ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου μίας (1) θέσης Διοικητικής, Οργανωτικής και Γραμματειακής Υποστήριξης με αρ. πρωτ. 35040/02-12-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 2 Δεκεμβρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 17 Δεκεμβρίου 2019

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μίας (1) θέσης Διοικητικής, Οργανωτικής και Γραμματειακής Υποστήριξης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων» με Κωδικό ΕΛΚΕ 401.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Ελ. Δροσινό, Καθηγητή, που χρηματοδοτείται από τέλη φοίτησης.

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου 35040/02-12-2019

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ