ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης μεταδιδακτορικού ερευνητή με αρ. πρωτ. 35200/03-12-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Δεκεμβρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 18 Δεκεμβρίου 2019

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης μεταδιδακτορικού ερευνητή με κατεύθυνση στην Επιστήμη Τροφίμων ή άλλης συναφούς ειδικότητας, στο πλαίσιο του Υποέργου (02)  με τίτλο «Γρήγορος προσδιορισμός νωπότητας ιχθυηρών_ReFFRAME» με Κωδικό MIS: 5028331 και Κωδ. ΕΛΚΕ: 302.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο τον Καθ. Γεώργιο – Ιωάννη Νυχά, στο ΕΠ «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», Μέτρο 3.2.1, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

 

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 35200/03-12-2019

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ