ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου Τοπικού Συντονιστή με αρ. πρωτ. 37481/17-12-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 17 Δεκεμβρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 9 Ιανουαρίου 2020

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου Τοπικού Συντονιστή, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «EU-CONEXUS: European University for Smart Urban Coastal Sustainability – Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για ευφυή αειφόρο διαχείριση της αστικής παράκτιας ζώνης» (Κωδικό ΕΛΚΕ 150.0001) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Erasmus+ Programme – EAC‐A03‐2018», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 37481/17-12-2019

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ