ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου μίας (1) θέσης Γεωπόνου ή Χημικού ή Βιολόγου με αρ. πρωτ. 37915/19-12-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 19 Δεκεμβρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 3 Ιανουαρίου 2020

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μίας (1) θέσης Γεωπόνου ή Χημικού ή Βιολόγου,στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εφαρμογή της προσέγγισης των πολλαπλών- ομικών τεχνολογιών και  εργαλείων βιοπληροφορικής για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ελληνικών παραδοσιακών τυριών»  με Κωδικό ΟΠΣ/ΕΛΚΕ 5033636/280.3636 και Επιστ. Υπεύθυνο κ. Π. Ν. Σκανδάμη, Αν. Καθηγητή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία(ΕΠΑνΕΚ)» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους στα πλαίσια της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου 37915/19-12-2019

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ