ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου ή Βιοτεχνολόγου με αρ. πρωτ. 38130/20-12-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Δεκεμβρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 8 Ιανουαρίου 2020

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου ή Βιοτεχνολόγου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη ταυτότητας στη παραγωγή, το έδαφος και την περιοχή – Developing Identity ON Yield, SOil and Site» με Κωδικό ΟΠΣ(MIS)/ΕΛΚΕ 5016090/960001 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG GREECE BULGARIA» και Επιστ. Υπεύθυνο τον Κοτσερίδη Γεώργιο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εθνικούς πόρους.

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 38130/20-12-2019

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ