ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Τεχνολόγου Ιχθυολόγου ή Γεωπόνου Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών με αρ. πρωτ. 3005/17-01-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 17 Ιανουαρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 3 Φεβρουαρίου 2020

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Τεχνολόγου Ιχθυολόγου ή Γεωπόνου Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, στο πλαίσιο Υποέργου (02) «Μελέτη των μορφολογικών μοντέλων ανάπτυξης ιχθύων και αξιολόγηση των επιδόσεων του μετρητικού συστήματος» της Πράξης «Εκτιμητής βιομάζας ιχθύων με χρήση τεχνικών δομημένου φωτός-Structured Light -Based Fish BiOmass estimator-SaLTBox» με Κωδικό ΟΠΣ/ΕΛΚΕ 5033589/330.3589 και Επιστ. Υπεύθυνο την Ναυσικά Καρακατσούλη, Αναπλ. Καθηγήτρια στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ», που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και από Εθνικούς πόρους.

Επισυνάπτεται:Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 3005/17-01-2020

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ