ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου με αρ. πρωτ. 57/08-01-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 8 Ιανουαρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 23 Ιανουαρίου 2020

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Integrated design methodology for innovative insect-proof nethouse systems for high value horticultural production in Greece – Μεθοδολογία ολοκληρωμένου σχεδιασμού καινοτόμων εντομοστεγών συστημάτων δικτυοκηπίων για παραγωγή υψηλής αξίας κηπευτικών στην Ελλάδα – SmartNetHouse» με Κωδ. Έργου: 865 και Κωδ. ΕΛΚΕ 306.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο τον Μεταδιδακτορικό Ερευνητή κ. Αναστάσιο Γιαννούλη στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών». Το έργο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), με αρ. Σύμβασης Έργου [865].

Επισυνάπτεται: Ορθή Επανάληψη Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 57/08-01-2020

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ