ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Εξωτερικού Αξιολογητή με αρ. πρωτ. 3976/24-01-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24 Ιανουαρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10 Φεβρουαρίου 2020

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Εξωτερικού Αξιολογητή Ποιότητας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία (“Climate Change in Agriculture /CLICHA”, 586273-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP)» με Κωδικό ΕΛΚΕ 94.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Ιωσήφ Μπιζέλη, Καθηγητή ΓΠΑ που χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 3976/24-01-2020

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ