ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Οριασμένου Χρόνου μίας (1) θέσης Λογιστηρίου ΕΛΚΕ με αρ. πρωτ. 9568/05-03-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 5 Μαρτίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 23 Μαρτίου 2020

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Στελέχους Λογιστηρίου ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Λειτουργικότητα Ερευνητικών Προγραμμάτων στο ΓΠΑ» (Κωδ. ΕΛΚΕ 20.0001) και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Στ. Ζωγραφάκη, Καθηγητή.

Επισυνάπτεται: Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 9568/05-03-2020

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ