ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης 1825/31-01-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 31 Ιανουαρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 18 Φεβρουαρίου 2019

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης προσωπικού για τη Γραμματειακή και Διοικητική Υποστήριξη, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Ολοκληρωμένη Διαχείριση Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων» με Κωδικό ΕΛΚΕ 411.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή κ.  Θ. Μασούρα, που χρηματοδοτείται από τέλη φοίτησης.

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 1825/31-01-2019

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ