ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Επιστ. Τροφίμων 1435/23-01-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Ιανουαρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 8 Φεβρουαρίου 2019

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης Πτυχιούχου με κατεύθυνση στην Επιστήμη Τροφίμων, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Γρήγορος προσδιορισμός νωπότητας ιχθυηρών_ReFFRAME» με Κωδικό MIS: 5028331 και Κωδ. ΕΛΚΕ: 302.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο τον Καθ. Γεώργιο – Ιωάννη Νυχά, στο ΕΠ «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», Μέτρο 3.2.1, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 1435/23-01-2019

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ