ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου 18785/13-12-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 13 Δεκεμβρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10 Ιανουαρίου 2019

Η ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ προκηρύσσει την Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση απασχόλησης Γεωπόνου Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αξιολόγηση, Βελτίωση και Ανάδειξη Ελληνικών Ειδών Σάλβιας για Καλλωπιστική Χρήση – SALVIA – BREED – GR» Τ1ΕΔΚ-04923 με Κωδικό MIS: 503.1315 και Κωδικό ΕΛΚΕ 270.1315 και Επιστ. Υπεύθυνο την Καθηγήτρια κα Παπαφωτίου Μαρία που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

 

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 18785/13-12-2018

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ