ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας Πρόσκλησης για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Διδάκτορα Γεωπόνου 15003/09-10-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 9 Οκτωβρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 9 Νοεμβρίου 2018

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης αποφασίζει και εγκρίνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 15003/19-10-2018 μέχρι την Παρασκευή 09/11/2018, δεδομένου ότι η ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ παρέμεινε κλειστή από 25/10 έως και 05/11/2018, λόγω κατάληψης.

 

Η ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ προκηρύσσει τη δημοσίευση πρόσκλησης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Διδάκτορα Γεωπόνου απασχόλησης προσωπικού, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση γεωργικών υποπροϊόντων ως νέων υποστρωμάτων για την παραγωγή μανιταριών Pleurotus υψηλής διατροφικής αξίας – Ανάπτυξη και κλινική αξιολόγηση ενός καινοτόμου πολυδύναμου λειτουργικού τροφίμου (“σνακ μανιταριών”) με αυξημένη περιεκτικότητα σε βιοδραστικές ενώσεις (βιταμίνη D και αντιοξειδωτικά) – AgroWasteForNutritiousMushroom» με Κωδικό MIS: 503168 και Κωδ. ΕΛΚΕ: 268.1681 και Επιστ. Υπεύθυνο τον Αν. Καθ. Γεώργιο Ζερβάκη, που υλοποιείτε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-02560).

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 15003/09-10-2018

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ