ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας με τίτλο «Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Σεπτεμβρίου 2017

Στόχοι της δράσης είναι Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια είναι η παρακάτω:

Η ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, η οποία θα περιορίζει την επίπτωση στο περιβάλλον, θα μειώνει την εξάρτηση από ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, θα ενισχύει μια βιώσιμη χρήση των πόρων στην υδατοκαλλιέργεια, θα βελτιώνει την καλή διαβίωση των ζώων ή θα διευκολύνει νέες βιώσιμες καινοτόμους μεθόδους παραγωγής.

Η Ανάπτυξη ή εισαγωγή στην αγορά νέων ειδών υδατοκαλλιέργειας με καλές προοπτικές στην αγορά, νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων, ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης.

Η Διερεύνηση της τεχνικής ή οικονομικής σκοπιμότητας των καινοτομιών, των προϊόντων ή των διαδικασιών.

Σε ποιους απευθύνεται- Ερευνητικοί οργανισμοί (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί φορείς) σύμφωνα με τους ορισμούς των Ν. 4310/2014 και Ν. 4386/2016 όπως ισχύουν. – Επιχειρήσεις Υδατοκαλλιέργειας.

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της πρόσκλησης (22/06/2017) έως: την ανάκληση της παρούσας από την ΕΥΔΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι Ερευνητικοί οργανισμοί (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί φορείς) και επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας.

Για πληροφορίες στον ΕΛΚΕ-ΓΠΑ παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Αθανασοπούλου Ε στο 4925 και με τον κο Παπαστάθη Κ. στο 4919.

Παρακαλώ πριν την υποβολή της πρόσκλησης να υποβληθεί στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ-ΓΠΑ το Έντυπο 1 προς έγκριση της υποβολής από την Επιτροπή Έρευνας.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕΠΑ.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΤΣΙΜΠΡΙΝΑΚΗ

Συννημένα:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ