ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 16

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Ιουνίου 2018

Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκληση υποβολής των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 – 16.5 – δίνεται η ευκαιρία για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα των τροφίμων, όπως επίσης και για την αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

 

Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη της ίδρυσης και λειτουργίας Επιχειρησιακών Ομάδων της «Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας» μέσω των δύο Υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 – 16.5 και η υλοποίηση των αντίστοιχων επιχειρησιακών σχεδίων.

 

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης για το Υπομέτρο 16.1 – 16.2 ανέρχεται για τη Δράση 1 σε 1.361.666 €, για τη Δράση 2 σε 45.138.334 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.». Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης για το Υπομέτρο 16.1 – 16.5 ανέρχεται για τη Δράση 1 σε 291.667€, για τη Δράση 2 σε 17.208.333€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.».

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν οι Επιχειρησιακές Ομάδες οι οποίες είναι σχήματα συνεργασίας φορέων που διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας. Τα μέλη της Επιχειρησιακής Ομάδας δύναται να διαθέτουν οποιαδήποτε νομική μορφή (όπως, ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, Κοιν. ΣΕπ.).

 

Τα επιμέρους μέλη της Επιχειρησιακής Ομάδας μπορεί να είναι: Ερευνητικοί Οργανισμοί, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, – Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων. Ως διαφορετικοί ερευνητικοί φορείς μπορούν να θεωρούνται:

α) διαφορετικά Τμήματα Σχολής του ίδιου ΑΕΙ ή ΤΕΙ,

β) διαφορετικά ινστιτούτα του ίδιου ερευνητικού κέντρου,

γ) διαφορετικοί Τομείς του ίδιου Τμήματος Σχολής του ίδιου ΑΕΙ ή ΤΕΙ,

δ) διαφορετικά Εργαστήρια του ίδιου Τμήματος ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ερευνητικού κέντρου, εφόσον έχουν θεσμοθετηθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Τμήματος ή του ερευνητικού κέντρου.

 

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται για τη Δράση 1 κατά το χρονικό διάστημα από 6 Ιουνίου 2018 έως 3 Σεπτεμβρίου 2018. Το χρονικό διάστημα υποβολής προτάσεων για τη Δράση 2 θα ανακοινωθεί με έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του ΠΣΚΕ.

 

Για πληροφορίες στον ΕΛΚΕ-ΓΠΑ παρακαλώ επικοινωνήστε με με τον κο Παπαστάθη Κ. (210-5294919, kpapastathis@aua.gr).

 

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=316698c075dba7a2

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ