ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 12 Νοεμβρίου 2020

Βασικός στόχος της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» είναι η ενίσχυση συνεργατικών ερευνητικών έργων με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της σύνδεσης έρευνας/καινοτομίας και παραγωγής.

Ειδικοί στόχοι της Δράσης είναι οι κατωτέρω:

  • Ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων/υπηρεσιών ή μεθόδων παραγωγής με υψηλή προστιθέμενη αξία με σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
  • Αποτελεσματική διασύνδεση των ερευνητικών οργανισμών με τις ανάγκες του παραγωγικού ιστού.
  • Επικέντρωση των προσπαθειών και των πόρων στους θεματικούς τομείς: α/Πολιτισμός-Τουρισμός-Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, β/Αγροδιατροφή και γ/Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Αττικής, με σκοπό την μεγιστοποίηση της ωφέλειας για την οικονομία της Περιφέρειας.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης, ανέρχεται σε 9.000.000€, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής  (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Επιλέξιμοι δικαιούχοι για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Δράσης είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις και Ερευνητικοί Οργανισμοί, που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από σύμπραξη υφιστάμενων επιχειρήσεων και Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων. Επιπλέον στη σύμπραξη δύναται να συμμετέχει μία ή περισσότερες οντότητες που ανήκουν στους «Λοιπούς Φορείς».

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) κάθε αίτησης χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 400.000€.

Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες  δραστηριότητες:

  • Έρευνα και ανάπτυξη
  • Προώθηση καινοτομίας
  • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (www.ependyseis.gr), στην ελληνική γλώσσα. Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 09:00 με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες:  http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=777&neID=673&neTa=12_40746_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ