ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Πρόσκληση με κωδ. ΟΠΣ ΕΔΒΜ 171 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ και Κατάρτισης ΙΕΚ»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Αυγούστου 2021

Σας ενημερώνουμε για την Πρόσκληση με κωδ. ΟΠΣ ΕΔΒΜ 171 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ και Κατάρτισης ΙΕΚ».

Συνημμένα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ