ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Δεκεμβρίου 2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 19 Ιανουαρίου 2018

Απόφαση Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

 

Για την προετοιμασία των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη της πράξης επικοινωνήστε με τον κο Παπαστάθη Κ. στον ΕΛΚΕ-ΓΠΑ (210-5294919, kpapastathis@aua.gr).

 

Ως ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ημερομηνία για την υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών στην ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ έχει ορισθεί η 19/01/2018. Εκπρόθεσμη υποβολή θα οδηγήσει σε απόρριψη της Αίτησης Χρηματοδότησης.

 

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ.

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ