ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Προθεσμία υποβολής δαπανών

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Ιουλίου 2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 12 Ιουλίου 2017

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω α) της αναστολής λειτουργείας του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ για το διάστημα 01-08/08/2017 και β) της μετάβασης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ σε νέο λογισμικό, θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, μέχρι και την Τετάρτη 12/07/2017 και ώρα 2μ.μ., τα παραστατικά των δαπανών όλων των προγραμμάτων, προκειμένου να καταχωρηθούν εγκαίρως.

Το παρόν να αποσταλεί ηλεκτρονικά και με την ένδειξη all users.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΤΣΙΜΠΡΙΝΑΚΗ

Συννημένα:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ