ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων του ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Δεκεμβρίου 2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 16 Ιανουαρίου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων του ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας.

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/τριες να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο της, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο και εξειδικεύονται στον Οδηγό Διαχείρισης Ερευνητικών Έργων της προκήρυξης.Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 53.000.000,00 €. Ο Οδηγός Διαχείρισης Ερευνητικών Έργων της παρούσας προκήρυξης και αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΔΕΚ.

 

Έναρξη ισχύος: 01/12/2017

Καταληκτική ημερομηνία:          16/01/2018

Προϋπολογισμός:            53.000.000,00 €

 

Αναλυτικά, για την πρώτη φάση, η υποβολή των προτάσεων θα είναι δυνατή σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά την δημοσίευση της προκήρυξης και έως την 23:59 της 16ης Ιανουαρίου 2018 (ώρα Ελλάδας).

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για την παρούσα προκήρυξη θα παρέχονται από το ΕΛΙΔΕΚ (Λεωφ. Βασ. Σοφίας 127, 11521 Αθήνα):, στο email: askelidekdep@elidek.gr και στα τηλέφωνα 210 6412410, 210 6412412 και 210 6412417.

 

Συνημμένο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ