ΝΕΑ ΕΛΚΕ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ 1999

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 11 Ιανουαρίου 2021

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά στα μέλη ΔΕΠ που έχουν λάβει επιστολές με πράξεις προσδιορισμού οφειλής της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011, για το έτος 1999.

Όσοι πρόκειται να υποβάλουν ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης παρακαλούνται να λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω σημεία:

  • Οι ενστάσεις κατατίθενται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής.
  • Οι ενστάσεις μπορούν να κατατίθενται είτε δια ζώσης στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση elke@aua.gr. Η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ θα σας ενημερώσει με μήνυμα για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής σας.
  • Οι ενστάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται οπωσδήποτε από Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του ν. 1599/21986). Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις μπορούν να είναι υπογεγραμμένες με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

-ψηφιακά υπογεγραμμένες (με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής του δηλούντος),

– με γνήσιο υπογραφής (θεωρημένο από ΚΕΠ ή άλλο αρμόδιο φορέα),

– να έχουν εκδοθεί από το gov.gr (διαθέσιμο στον υπερσύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses).

  • Στο περιεχόμενο των Υπεύθυνων Δηλώσεων θα πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε τα εξής στοιχεία:

α. τα εισοδήματα, των οποίων ζητείται η εξαίρεση,

β. η αιτιολογία της εξαίρεσης (π.χ. εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, αμοιβή με τίτλο κτήσης, κλπ.)

γ. το ότι τα εισοδήματα για τα οποία ζητείται η εξαίρεση, περιλαμβάνονται στην κατηγορία των φορολογικών στοιχείων που χορηγήθηκαν από την Α.Α.Δ.Ε. και δεν έχουν δηλωθεί σε άλλη κατηγορία εισοδημάτων.

δ. ειδικά για τα παρελθόντα έτη (π.χ. 1999), για τα οποία δεν είναι δυνατή η προσκόμιση δικαιολογητικών, στην Υ.Δ. θα πρέπει επίσης να δηλώνεται ότι «λόγω παρέλευσης της προθεσμίας τήρησης βιβλίων και στοιχείων, κατέστη αδύνατη η αναζήτηση και προσκόμιση εγγράφων και λοιπών στοιχείων προς απόδειξη των ισχυρισμών μου για τα αντίστοιχα έτη».

  • Εάν υπάρχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποστήριξη της ένστασης, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 της ΥΑ (ΦΕΚ 5397/Β/08.12.2020) θα πρέπει να προσκομιστούν μαζί με την ένσταση. Εάν όχι, λόγω παρέλευσης χρόνου αναφέρεται στην Υ.Δ. η φράση του σημείου δ ανωτέρω.
  • Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης αποφασίζει για την ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της.
  • Μετά την εξέταση της ένστασης, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης είτε εμμένει στην πρώτη απόφασή της, είτε την τροποποιεί, είτε την ακυρώνει.
  • Κατά της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών επί της έντασης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίησή της, αίτημα για τμηματική καταβολή του ποσού. Δεν μπορεί, εντούτοις, να υποβάλει 2η ένσταση.

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση που δεν καλύπτεται από τα παραπάνω σημεία μπορείτε να υποβάλετε τα ερωτήματά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση elke@aua.gr.

 

Εκ της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ