ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων (αρ. πρωτ. 7104/14-05-2018)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 14 Μαΐου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 29 Μαΐου 2018

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την προμήθεια  «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (Μοριακά αντιδραστήρια, μοριακά κιτ, υποστρώματα κ.α.)», προϋπολογισμού 13.700,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 3.288,00€, ήτοι συνολικό ποσό 16.988,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «LIFE ΠAPKO ANΔPOY – ΔIATHPHΣH TΩN EIΔΩN KAI OIKOTOΠΩN ΠPOTEPAIOTHTAΣ THΣ ΠPOΣTATEYOMENHΣ ΠEPIOXHΣ THΣ ANΔPOY ΠOY ENΣΩMATΩNEI KOINΩNIKΟOIKONOMIKOYΣ ΠPOBΛHMATΙΣΜΟΥΣ» (“Conservation of priority species and habitats of Andros Island protected area integrating socioeconomic considerations» με κωδικό έργου 08.0077 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο  Ζερβάκη, καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Εργαστήριο Γενικής & Γεωργικής Μικροβιολογίας  του Γεωπονικού Παναεπιστημίου Αθηνών,  το  οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του LIFE16 NAT/GR/000606, και συγχρηματοδοτείται από  την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επισυναπτόμενο:

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 7104/14-05-2018

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ