ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού (αρ. πρωτ. 16542/19-11-2018)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 19 Νοεμβρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 3 Δεκεμβρίου 2018

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «Ενός (1) Επίγειου Συστήματος Μετρήσεων», προϋπολογισμού 33.870,97€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 8.129,03€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 42.000,00€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «GREENWATERDRONE Ανάπτυξη και Εφαρμογή Καινοτόμου και Οικονομικού Συστήματος, για τον Ακριβή & Δυναμικό Προγραμματισμό της Άρδευσης και την Επιτήρηση Καλλιεργειών» με κωδικό MIS 5030741 και κωδικό έργου 254.0741 και Επιστημ. Υπεύθυνο τον κ. Σταύρο Αλεξανδρή, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών πόρων και Γεωργ. Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-04021).

Επισυναπτόμενο:

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 16542/19-11-2018

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ