ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων (αρ. πρωτ. 10838/05-07-2018)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 5 Ιουλίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 18 Ιουλίου 2018

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την προμήθεια  «Αναλώσιμων Εργαστηριακών Χημικών, Υαλικών και Ειδών Προστασίας», προϋπολογισμού #3.161,29#€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους #758,71#€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  #3.920,00#€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Forage Systems for Less GHG Emission and More Soil Carbon Sink in Continental and Mediterranean Agricultural Areas – Κτηνοτροφικά συστήματα για λιγότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίων και μεγαλύτερα αποθέματα άνθρακα στο έδαφος, σε Ευρωπαϊκές και Μεσογειακές αγροτικές περιοχές(LIFE/15CCM/IT/000039)» με κωδικό έργου LIFE15CCM/IT/000039 και Κωδ. ΕΛΚΕ 08.0067 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Ζέρβα, Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το  οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επισυναπτόμενο:

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 10838/05-07-2018

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ