ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξυπηρετητή (Server) (αρ. πρωτ. 8292/29-03-2019)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 29 Μαρτίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 11 Απριλίου 2019

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Εξυπηρετητή (Server)», προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  3.000,00 ευρώ.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Χωροχρονικό Παρατηρητήριο Αξιολόγησης Αμπελουργικού & Οινικού Δυναμικού ΟΠΑΠ Νεμέας – STOEV NEMEA, Τ1ΕΔΚ – 04202» με Κωδικό MIS: 5030872 και Κωδ. ΕΛΚΕ: 258.0872 και Επιστ. Υπεύθυνο τον Αν. Καθ. κ. Δ. Καλύβα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-04202).

Επισυναπτόμενο:

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 8292/29-03-2019

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – ΤΕΥΔ

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ