ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αερίων Χρωματογραφίας (αρ. πρωτ. 17394/29-11-2018)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 29 Νοεμβρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 12 Δεκεμβρίου 2018

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Αερίων Χρωματογραφίας», προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  11.712,00 ευρώ.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «LIFE ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΗ: ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΞΕΝΟΔΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ/Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotel’s Food Wastes Into Animal Feed (Food4Feed),» με κωδικό έργου LIFE15ENN/GR/OOO257 και Κωδικό ΕΛΚΕ 08.0064 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Ζέρβα, Ομότιμο Καθηγητή Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  το  οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επισυναπτόμενο:

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 17394/29-11-2018

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ