ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ορθή Επανάληψη Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων (αρ. πρωτ. 18786/24-06-2019)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24 Ιουνίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 5 Ιουλίου 2019

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την «Προμήθεια Kit Μοριακών Αναλύσεων», προϋπολογισμού 37.419,35€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 8.980,64€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 46.400,00€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διαχείριση της Ωρίμανσης των Σταφυλιών των ποικιλιών Μούχταρο και Σαββατιανό με τη χρήση Φυτο-ορμονών και Παραγωγή Υψηλής Ποιότητας Προϊόντων – ΜΟΥ-ΣΑ Τ1ΕΔΚ – 04200» με Κωδικό MIS: 5031226 και Κωδ. ΕΛΚΕ: 264.1226 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Κοτσερίδη Γεώργιο, Αν. Καθηγητή του Τμήματος ΕΤΔΑ του ΓΠΑ,  το  οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Επισυναπτόμενο:

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 18786/24-06-2019

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ