ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού (αρ. πρωτ. 23981/05-08-2019)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 5 Αυγούστου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 16 Σεπτεμβρίου 2019

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την Προμήθεια α) μίας (1) συσκευής καθαρισμού πρωτεϊνών, β) ενός (1) φασματοφωτόμετρου γ) μίας (1) συσκευής λυοφιλιοποίησης, προϋπολογισμού #25.080,00#€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 6.020,00, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 31.100,00€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 8 (08) με τίτλο: «INSPIRED_AUA: Δημιουργία Κέντρου Δομικής Ανάλυσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» της Πράξης «The National Research Infrastructures on Integrated Structural Biology, Drug Screening Efforts and Drug target functional characterization» με Κωδ. MIS: 5002550 και Κωδ. ΕΛΚΕ 249.2550, και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Η. Ηλιόπουλο, Καθηγητή, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020.», που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Επισυναπτόμενο:

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 23981/05-08-2019

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ΤΕΥΔ

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ