ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Μετάθεση Ημερομηνίας Διενέργειας Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού (αρ. πρωτ. 29860/18-10-2019)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 7 Νοεμβρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 5 Νοεμβρίου 2019

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την «Προμήθεια επιτραπέζιας ψυχόμενη φυγόκεντρος, μύλου ξηρής άλεσης και αυτόματου δειγματολήπτη», προϋπολογισμού #12.887,10#€, πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους #3.092,90#€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ #15.980,00#€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 «Ποιότητα και αυθεντικότητα τελικών προϊόντων ελαιοκάρπου και ελαιολάδου και ισχυρισμού υγείας – Βελτίωση τελικών προϊόντων» και του έργου με τίτλο «Εμβληματική δράση: Οι δρόμοι της ελιάς» με Κωδικό ΕΛΚΕ 320.0003 και Επιστ. Υπεύθυνο την κα Μαρία Καψοκεφάλου στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο: Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας της «Ελιάς» με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ.

Επισυναπτόμενο:

Μετάθεση Ημερομηνίας Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού

Απόφαση Παράτασης Καταληκτικής Ημερομηνίας Κατάθεσης Προσφορών

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 29860/18-10-2019

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ