ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Μετάθεση Ημερομηνίας Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού (αρ. πρωτ. 29825/18-10-2019)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 7 Νοεμβρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 5 Νοεμβρίου 2019

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια ενός (1) θερμικού κυκλοποιητή και μίας (1) φυγόκεντρου για δείγματα μικρού όγκου», προϋπολογισμού 4.435,58€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 1.064,42€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 5.500,00€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 «Φυτοπροστασία – Μικροβίωμα» του έργου με τίτλο «Εμβληματική δράση: Οι δρόμοι των αμπελώνων» με κωδικό έργου 321.0003 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Βόντα, Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  το  οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300000 και κωδ. ΕΛΚΕ 321.0003 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ.

Επισυναπτόμενο:

Μετάθεση Ημερομηνίας Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού

Απόφαση Παράτασης Καταληκτικής Ημερομηνίας Κατάθεσης Προσφορών

Ορθή Επανάληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 29825/18-10-2019

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ